Privacy Beleid

Privacy Verklaring

Bij Margriet, gevestigd aan Biezenkuilen 83, 5502 PB Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bijmargriet.com
Biezenkuilen 83
5502 PB Veldhoven
Tel.  00 31 6 37330259
Meil info@bijmargriet.com

Margriet Tournier is de eigenaresse en tevens Functionaris Gegevensbescherming van Bij Margriet. Zij is te bereiken via info@bijmargriet.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij Margriet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijmargriet.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bij Margriet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Facturatie en/of het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Bij Margriet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Bij Margriet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bij Margriet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bij Margriet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW-gegevens, geboortedatum, telefoongegevens:  maximaal 3 jaar
E-mails + e-mailadressen:                                          maximaal 3 jaar

·    Data nodig voor facturen en/of boekhouding:            maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Bij Margriet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bij Margriet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Blog volgen


Het blog van Bij Margriet wordt gehost door Blogger. Je kunt het blog van Bij Margriet op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van blog berichten via email. Hiervoor maakt Bij Margriet gebruik van Feedburner. Dit is een dienst van Google. Deze mails bevatten een link waarmee je je ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van Bij Margriet geregistreerd.  De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt Bij Margriet voor geen enkel ander doel dan het automatisch versturen van updates. 


Reacties op de weblog

Het is nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op het blog van Bij Margriet. Optioneel kunt u uw naam en e-mailadres achterlaten.Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Bij Margriet zal het e-mailadres nergens voor gebruiken. De e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Indien een bezoeker een reactie achterlaat, heeft deze zelf de mogelijkheid om binnen 15 minuten na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen. Nadien kan dat via een mail naar info@bijmargriet.com.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij Margriet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je  het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bij Margriet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw  persoonsgegevens sturen naar info@bijmargriet.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij Margriet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op met info@bijmargriet.com.Bij Margriet heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Klacht
Heb je onverhoopt toch een klacht met betrekking tot de verwerking van je gegevens, wil Bij Margriet je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Geen opmerkingen:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...